ให้ความรู้กฏหมายสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI Rights

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ภายใต้โครงการวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI Rights” ให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านทางระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

ที่มา: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร