“เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร”

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรม “เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร” เพื่อรับทราบนโยบาย วิสัยทัศน์และทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร