ม.นเรศวร จัดเวทีผู้บริหารพบประชาคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

      เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมงาน “เวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมทีมบริหารมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานการบริหารมหาวิทยาลัย ในวาระครบ 1 ปี แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละพันธกิจ อาทิ ความคืบหน้าการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การพัฒนาพื้นที่บึงระมาณ เพื่อที่จะสร้างเมืองนวัตกรรมปศุสัตว์และอาหารสัตว์แห่งอนาคต นอกจากนั้นยังมีโครงการยกระดับตำรับยาแผนไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อสร้างโรงงานต้นแบบในอนาคต

      ด้านการขับเคลื่อน Business Unit เตรียมการปรับรูปโฉมหน่วยงานที่สามารถหารายได้ ได้แก่ คลินิคอาศรมเสลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ธาราบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น

      ผลการดำเนินงานดังกล่าวจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งเป็นทีมทำงานที่มีประสิทธิภาพ ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เพื่อจะมีบทบาทอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม รวมทั้งการหารายได้เพิ่มเพื่อการพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัย ซึ่งประชาคมต้องมีเป้าหมายเดียวกัน และได้รับถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการบริหารงานสู่ การปฏิบัติ เกิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ (University for Entrepreneurial Society)

      โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ณ ห้องประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้เข้าร่วมงานผ่านทาง Microsoft Teams กว่า 1,800 คน

 ทั้งนี้ คำถามที่ประชาคมถามมาภายในงานผู้บริหารพบประชาคม ทางทีมผู้บริหารจะตอบทุกคำถามทาง www.nu.ac.th เร็วๆนี้

** รับชมกิจกรรมเวทีผู้บริหารพบประชาคม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/42NtEfx
** รับชมภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/nu.university
** Download ไฟล์เอกสารนำเสนอของผู้บริหาร https://bit.ly/42OWv3p

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร