ทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ทุน

รับสมัครทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 ทุน ทุนการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป (ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบทุกข้อ)
1.1 เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 – 3 ของคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
1.2 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 2.00 ขึ้นไป
1.3 เป็นผู้ที่ทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาหรือคณะอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นผู้ที่เคยบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสาธารณชนโดยมีหลักฐานปรากฏ
1.4 เป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและขยันอดออม
1.5 เป็นนิสิตที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่าง แต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะ
1.6 เป็นนิสิตที่ไม่เคยถูกทัณฑ์บนและการลงโทษทางวินัยนิสิต รวมทั้งไม่เคยถูกดำเนินคดีต่างๆ

รับสมัครตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566
รายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก >>> https://drive.google.com/…/1CdUZTVe4AoGHxeekVHvZB2wY6eI…งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055963150-2