มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผ้าทอและวัฒนธรรม (Textile Talk) ในพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบหมายให้ ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากร เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผ้าทอและวัฒนธรรม (Textile Talk) ในพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยว และยกระดับศักยภาพเมืองสร้างสรรค์สุโขทัยด้านการส่งเสริมงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านโดยเชื่อมโยงความร่วมมือต่าง ๆ ในเมืองระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ณ โรงแรมสุทัยเทรชเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร