ม.นเรศวร เปิดโอกาสในการพัฒนาตนเอง และสร้าง Digital TaIent มาถึงแล้ว

CITCOMS ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร มาร่วมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Samart Skills (Google Career Certificate) จำนวนทั้งสิ้น 9 หลักสูตร ฟรี!!!!

เปิดรับสมัครเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2566 เริ่มเรียนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://training.nu.ac.th/samartskills
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

ที่มา: กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)