ม.นเรศวร จัดกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

วันที่ 7 กันยายน 2566 ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการศึกษา และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จำนวน 550 คน เพื่อให้ข้อมูลและตอบประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อและทุนการศึกษาต่างๆในหลักสูตรที่คณะมนุษยศาสตร์เปิดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร