รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทบุคลากร “5 พิกัดสถานที่ ม.นเรศวรที่ชวนให้คิดถึง”

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตสื่อออนไลน์ NU-SDGs ประเภทบุคลากร

ชื่อผลงาน: 5 พิกัดสถานที่ ม.นเรศวรที่ชวนให้คิดถึง
1. ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2. หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. หอในมหาวิทยาลัยนเรศวร
4. อ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยนเรศวร
5. วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

นอกจาก 5 สถานที่ ในความทรงจำแล้วยังเป็น 5 เป้าหมายจาก 17 เป้าหมาย SDGS สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อทำให้โลกดีขึ้น ภายในปี 2030 อีกด้วย

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร