พัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ดร.นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ไอเดียสร้างรายได้จากวิดีโอ” ณ ห้อง QS 44101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยากรโดย คุณเสกสรร เทิดสิริภัทร หรือ เสกสรร ปั้น YouTube Video Content Creator รุ่นใหม่ เจ้าของไอเดียเด็ดที่สร้างช่องทางการสื่อสารและตัวตนผ่านทางยูทูป เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับแนวคิด รูปแบบวิธีการการทำงานในลักษณะออนไลน์และสามารถที่จะนำทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกฝึกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาต่อไป

ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร