ม.นเรศวร พัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพ

มื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองส่งเสริมการบริการวิชาการ ได้จัดโครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Mobile Unit) ประจำปี 2566 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพ” ณ โรงเรียนนาบัววิทยา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ความสามารถในการนำเที่ยวอย่างแท้จริง มีการปฏิบัติงานที่มีเป็นมาตราฐานในทุก ๆ ด้าน มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซื่อสัตย์ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม

ที่มา: กองส่งเสริมการบริการวิชาการ ม.นเรศวร