ม.นเรศวร ร่วมประชุมทำความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนายธนวุฒิ พูลเขตนคร งานพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ภาพกิจกรรมโดย: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก