คณาจารย์ ม.นเรศวร จัดกิจกรรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ิ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปลูกตะขบเป็นไซรัปตะขบและเม็ดบีดส์ตะขบ ณ โรงเรียนบ้านดงยาง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตะขบและพัฒนายุวนวัตกร สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (SID)

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร