สู่การเป็นนวัตกร ผู้ประกอบการในอนาคต กับ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ และน่าสนใจ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สู่การเป็นนวัตกร ผู้ประกอบการในอนาคต กับ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ และน่าสนใจ นิสิตลงทะเบียนเรียน รายวิชา 251200 “นวัตกรทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” ที่ www.reg.nu.ac.th ในเทอม 2/2566

เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียน ก็จะ Enjoy ไปกับเนื้อหาที่น่าสนใจ และแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่สนใจด้านต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน นิสิตเข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้ทักษะ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นนวัตกร กับกิจกรรม “ Summer Research Camp” ช่วงเดือน เม.ย.-พ.ย.

เมื่อมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงาน จาก “Summer Research Camp” นิสิตสามารถสมัครขอรับทุนส่งเสริมโครงการนวัตกรรม นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ทุนบุ่มเพาะนวัตกรรมรุ่นเยาว์ 5,000 บาท หรือทุนสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ 10,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยอำนวยการและสนับสนุนการเรียนรู้ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.055-963140 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ อีเมล์ ACSC@nu.ac.th #nusdg4#nusdg8

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร