SDG 3

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย โดยมีนโยบายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being) ดังนี้
    1. เสริมสร้างการป้องกันและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
    2. เสริมสร้างการป้องกันและกำหนดให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดยาเสพติด และแอลกอฮอล์
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม สร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับชุมชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต

SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

การใช้กลิ่นบำบัดสุขภาพด้วยน้ำมันหอมระเหย

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 หน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกหน่วยบริการวิชาการโดยจัดกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง "การทำน้ำมันหอมระเหยเพื่อบำบัดสุขภาพ" ให้แก่ประชาชนตำบลป่าแฝก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

Read More

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (Silver) ประจำปี 2565

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (Silver) ประจำปี 2565 จาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “20 ปีนวัตกรรม สร้างสังคมสุขภาพดี” 15 กันยายน 2566

Read More

เปิดแล้ว NU GYM & FITNESS

เปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.- 20.00 น. NU GYM &

Read More

นิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จิตอาสาร่วมสร้างความดีสู่ชุมชน

โครงการนิสิตแพทย์แผนไทยจิตอาสาร่วมสร้างความดีสู่ชุมชน ของนิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านวังส้มซ่า หมู่ที่

Read More

โครงการบริการวิชาการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการดูแลด้านสุขภาพประชาชน

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสุขภาวะพลานามัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและการดูแลสุขาภิบาลที่พักอาศัย ทางคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.กนกทิพย์

Read More

ม.นเรศวร ร่วมส่งเสริมสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุด้วยธาราบำบัดและการออกกำลังกาย

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชฯ ม.นเรศวร ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก งานศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ จัด "โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุด้วยธาราบำบัดและการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม" ในช่วงวันที่ 3 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม

Read More

นิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่ 3 กันยายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) แก่นิสิตจำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น

Read More

นิสิต ม.นเรศวร ร่วมสร้างเสริมสุขภาพในโรงงาน

วันที่ 1 กันยายน 2566 นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปี 5 จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในโรงงาน โดยมีกิจกรรมตรวจฟัน การอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย และช่องปาก การเลือกรัประทานอาหารที่เหมาะสม และฝึกทักษะการแปรงฟัน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานบริษัท

Read More

กิจกรรมให้ความรู้ “แนะนำอาหารตามวัย”

อีกหัวข้อในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในเด็ก ที่จัดขึ้น ณ คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.พญ.ทิพยกาญจน์ มะโนประเสริฐกุล, ผศ.พญ.ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ และพญ.จิตติมา มนต์วิรัตน์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและความรู้ต่างๆ ที่มา: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5