ม.นเรศวร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องไฟฟ้ากระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกหน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องไฟฟ้ากระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้แก่ประชาชนตำบลป่าแฝก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากร ดังนี้

>>วิทยากรหลัก : ดร.ณปภัส กันติ๊บ
>>วิทยากรร่วม : ผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์, ผศ.ดร.วันทณี หาญช้าง, ผศ.ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง, ผศ.สุทัศน์ ดวงจิตร, ดร.จรินธร ธีระพรพันธกิจ, ดร.หทัยชนก อิ่มเพ็ง และอาจารย์กิติณัฐ รอดทองดี

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร