โรงพยาบาล ม.นเรศวร ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่บุคลากร กว่า 1,200 คน

     วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์มอบหมายให้ คณะกรรมการวัคซีนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ จำนวนกว่า 1,200 คนที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน

   ในการนี้โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจำนวน 900 โดส ส่วนที่เพิ่มเติมทางคณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อมาเพิ่มให้เพียงพอต่อความประสงค์ของบุคลากรที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับบุคลากร  รวมจำนวนกว่า 1,200 คน โดยมีคณะกรรมการวัคซีนร่วมกันดำเนินงานได้แก่ งานเภสัชกรรม หน่วยคลังยา งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล งานบริการปฐมภูมิ งานระบาดวิทยา หน่วยอาชีวอนามัยและส่งเสริมสุขภาพนิสิต เป็นต้น โดยจัดบริการฉีดวัคซีน 2 วันได้แก่ วันที่ 18 และวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีมีภูมิคุ้มกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในฤดูนี้

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร