คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ โดยมี นพ.เกริกฤทธิ์ กิจพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการ Naresuan Nutrition Support Team กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  ซึ่งการจัดประชุมมีทั้ง 2 รูปแบบ คือรูปแบบ online และ onsite ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ9 ชั้น 3  อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลตนเองและผู้ป่วยด้านโภชนาการ รวมถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถทำการคัดกรอง และการประเมินภาวะทุพโภชนาการเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งทราบถึงแนวทางในการดูแลผู้ป่วย เพื่อช่วยให้ผลการรักษาของผู้ป่วยดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร