สาธิต ม.นเรศวร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติด

วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติด เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีส่วนร่วมในการรณรงค์และเฝ้าระวังป้องกันมิให้มีการใช้สารเสพติดภายในโรงเรียน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจรได้อย่างปลอดภัย และเป็นไปตามข้อบังคับทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลก มาให้ความรู้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร