โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน หลักสูตร BLS Provider for Non-HCP

ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตร BLS Provider for Non-HCP สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม และ วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 อบรมหลักสูตร BLS Provider Course for Health Care Provider สำหรับ อาจารย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล โดยมี ทีมวิทยากร 10 ท่าน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมโดย นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่อาจเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์หรือเกิดภาวะฉุกเฉินภายในโรงพยาบาลทันตกรรม โดยบุคลากรทุกคนได้รับการทบทวนฝึกอบรมเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและมีความสามารถในการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวินิจฉัย และรักษาความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นฉับพลันของผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน (Medical emergency)

ที่มา: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร