โครงการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับงานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ เป็นต้นไป เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ณ แผนกผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร