โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2566

    เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2566 ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2566 ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมZoom และรูปแบบออนไซต์ โดยมี อาจารย์ นพ.วินัฐ แก้วตัน อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา กล่าวรายงาน ณ ห้อง CC – 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดโดยคณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในแนวทางการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง   มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างสูงสุด

ที่มา: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร