SDG 3

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย โดยมีนโยบายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being) ดังนี้
    1. เสริมสร้างการป้องกันและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
    2. เสริมสร้างการป้องกันและกำหนดให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดยาเสพติด และแอลกอฮอล์
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม สร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับชุมชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต

SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ม.นเรศวร เตรียมพร้อมด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงานการดูแลสุขภาพในพื้นที่ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566และกิจกรรมชี้แจงอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่

Read More

ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะส่วนบุคคลและเป็นการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 จัดกิจกรรมสอนทักษะการแปรงฟันให้กับผู้ดูแล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา นิคมสร้างตนเองบางระกำ) เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ ร่วมกับช่วยดูแลการแปรงฟันให้กับผู้รับสมาชิกบ้านน้อยได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและเป็นการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและฟันให้กับผู้ดูแลและผู้รับในนิคมสร้างตนเองบางระกำ เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษารายวิชาทันตกรรมชุมชน และปลูกนิสัยการมีจิตสาธารณะให้กับนิสิตทันตแพทย์ ณ

Read More

ม.นเรศวร สร้างความร่วมมือในการเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรในการลงนามในบันทึกการตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

Read More

29 ตุลาคม วันหลอดเลือดสมองโลก

29 ตุลาคม #วันหลอดเลือดสมองโลก#WorldStrokeDayพูดลำบาก : ปากตก : ยกไม่ขึ้น : โทร 1669 รู้หรือไม่ ? ปี 2566 เผยปีนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วย

Read More

การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร

เราอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพดี... เพราะสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งความสุข ความมั่นคงของชีวิต #ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าบันทึกเทปรายการ Healthy Clubs ประเด็น “การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร” รายการ Healthy Clubs ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

Read More

อมรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาวะนิสิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาวะนิสิต แก่คณะกรรมการสุขภาวะนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เชาวนี ล่องชูผล มาเป็นวิทยากร เพื่อให้คณะกรรมการสุขภาวะนิสิตมีทักษะในการให้คำปรึกษาดูแลสุขภาวะนิสิต และนิสิตสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ที่มา: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

อบรมวิชาการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” รุ่นที่ 8

เมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00-16.45 น. ณ SHE Training Room ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย

Read More

“การให้จากชีวิตสู่ชีวิต”

วันที่ 20 กันยายน 2566 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร

Read More

ให้ความรู้ความปลอดภัยของผู้ป่วย (World Patient Safety Day)

รายการ : พบเภสัชกร เรื่อง : ความปลอดภัยของผู้ป่วย (World Patient Safety Day) ดำเนินรายการโดย : อ.ภก.ศุภชัย อินสุข คณะเภสัชศาสตร์

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5