อบรมวิชาการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” รุ่นที่ 8

เมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00-16.45 น. ณ SHE Training Room ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดย คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IBC)

โดยมีผู้เข้าอบรม ดังนี้ 1. สพ.ญ.ศกลวรรณ จินดารักษ์ 2. นายปิยะพงษ์ กลมพุก 2. นางวิลาสินี อริยะวรรณ 3. นางสาวอารีย์ คำจันทร์ และ นายวีรเชษฐ์ สิงหเดช ซึ่งในการอบรมดังกล่าวมีการสอบวัดผลความรู้ โดยนายวีรเชษฐ์ สามารถทำคะแนนสอบได้คะแนนเต็ม

ที่มา: สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร