ม.นเรศวร ให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ “ รักในวัยเรียนและเพศศึกษา ”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมประชุมสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ “รักในวัยเรียนและเพศศึกษา” เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมในเรื่องเพศศึกษาได้อย่างถูกต้อง

ตลอดจนสามารถปรับตัวตามพัฒนาการของชีวิตในช่วงวัยรุ่น ได้อย่างเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยในการบรรยายครั้งที่ 1 นี้ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 – 2.3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 3100 อาคารเรียน 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร