อมรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาวะนิสิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาวะนิสิต แก่คณะกรรมการสุขภาวะนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เชาวนี ล่องชูผล มาเป็นวิทยากร เพื่อให้คณะกรรมการสุขภาวะนิสิตมีทักษะในการให้คำปรึกษาดูแลสุขภาวะนิสิต และนิสิตสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

ที่มา: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร