คณะแพทย์ ม.นเรศวร จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์ อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม วันเบาหวานโลก (ค่ายเบาหวาน) ประจำปี 2566ณ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร