SDG 7

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา โดยมีนโยบายด้านพลังงานสะอาดและจ่ายซื้อได้ (Affordable and Clean Energy) ดังนี้
    1. เสริมสร้างและให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลืองพลังงานที่ไม่จำเป็น โดยการวางแผนการใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    2. ปรับปรุงอาคารเป็นอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) เน้นการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ในการร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัย และเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

SDG 7 พลังงานสะอาดและจ่ายซื้อได้

แนวคิด การออกแบบและประยุกต์ใช้งานระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่

ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการร่วมเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อ "แนวคิด การออกแบบและประยุกต์ใช้งานระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ กับพลังงานทดแทนสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศ" ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง Arnoma โรงแรมอโนมา แกรนด์

Read More

กกพ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการฯ และ ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

Read More

ม.นเรศวร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน Emerging Energy และ Renewable Energy Innovation ภายใต้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)ม.นเรศวร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน Emerging Energy และ

Read More

ม.นเรศวร ร่วมจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์” บนหลังคา (Solar Rooftop)

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) [IEEE Power & Energy Society (Thailand)] จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ“ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop): นโยบาย

Read More

เนคเทค สวทช. X พันธมิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ HIL Solutions for Power Converter Applications in EV

รศ.ดร.ศักดา สมกุล หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ SEPCON SGtech มหาวิทยาลัยนเรศวร และ อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีตา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา นิสิตปริญญาเอก สาขาวิขาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี SGtech เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read More

ม.นเรศวร ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็น “อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของ SMEs สู่ธุรกิจชุมชนไทย”

รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางาน NU SMART CITY SGtech และ ผศ.ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร ศิษย์เก่ารหัส 59 สาขาพลังงานทดแทน SGtech เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็น

Read More

อาจารย์ ม.นเรศวร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคด้านพลังงาน

รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย และ ดร.ยอดธง เม่นสิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคด้านพลังงาน เรื่อง “Regional Conference on Energy Resilience through Decentralized Power

Read More

ม.นเรศวร ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ และพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy Society (Thailand) ร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร (SGtech) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ

Read More

ไฟฟ้าไม่มีวันหลับ

วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2565 บุคลากรกองอาคารสถานที่และหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ยั่งยืน ยืดอายุการใช้งาน ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดย นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และมีกำหนดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในเวลา

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: Prosperity

SDG7, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11