ม.นเรศวร เปิดงานประชุมระดมสมองในการขยายเครือข่ายความร่วมมือ UMAC Smart City

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติกล่าวเปิดงานประชุมระดมสมองในการขยายเครือข่ายความร่วมมือ UMAC Smart City และเพื่อเตรียมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ Thailand Smart City ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร (SGtech)

โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร