อาจารย์ ม.นเรศวร เป็นวิทยากรการอบรมหัวข้อ “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid & Prosumer”

ขอเชิญเข้าอบรมหัวข้อ “รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid & Prosumer” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องบางลำพู ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

โดยมีวิทยากรจาก SGtech 3 ท่านได้แก่
– รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ตกริดแห่งเอเชียแปซิฟิก
– ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ SGtech
– ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ SGtech และยังมี คุณวสันต์ ติรางกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ตกริด ร่วมเป็นวิทยากรอีกด้วย

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ