IEEE PES – SGtech มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด”

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy Society – Thaialnd (IEEE PES – Thailand) และวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (ร่วมจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด: แนวคิด ความทันสมัย การควบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์ การจัดการด้านข้อมูล มาตราฐานและการทำงานร่วมกันได้-บทเรียนที่ได้รับ” โดยการสนับสนุนทางวิชาการจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัย ผู้ผลิตอุปกรณ์ เทคโนโลยี ผู้ประกอบการ และนักวิจัย ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร