มหาวิทยาลัย ร่วมจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด”

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ IEEE Thailand Section และ IEEE Power& Energy Society –Thailand และ Smart Grid Research Unit (SGRU) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด:แนวคิด ความทันสมัย การควบรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการดำเนินการ โครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์ การจัดการด้านข้อมูล มาตราฐานและการทำงานร่วมกันได้ – บทเรียนที่ได้รับ” ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2563 ณ ห้อง Arnoma โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร