SGtech ม.นเรศวร จัดอบรม เรื่อง เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์เซลล์สุริยะแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า

บุคลากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ได้เข้าฝึกอบรมที่ SGtech เรื่อง เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์เซลล์สุริยะแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และร่วมประกอบ ทดสอบ และตรวจรับอินเวอร์เตอร์

ภายใต้โครงการวิจัย“การพัฒนาอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าพิกัดกำลัง 5 kW สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชนที่ใช้อุปกรณ์ IGBTs และ SiC MOSFETs” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สมกุล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 4-29 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร