Archives October 2021

ม.นเรศวร จัดอบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ “กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจำหน่าย และการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร”

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน การจัดอบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ “กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจำหน่าย และการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนฤมล ฉัตรสง่า (รักษาการ) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากร

การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม และอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่สนับสนุนด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนบุคลากรในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือตอนล่าง ผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวฯเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนา กำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ให้ถูกต้องตามกฏหมาย

โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 2 อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: กองการวิจัยและนวัตกรรม ม.นเรศวร

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการคัดกรองนิสิตด้วยชุดตรวจ ATK ของนิสิตหอพัก ม.นเรศวร

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 สนง.อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผอ.กองกิจการนิสิต ประชุมเพื่อหารือแนวทางการคัดกรองนิสิตด้วยชุดตรวจ ATK ของนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร จากการประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้พิจารณาสนับสนุนการตรวจคัดกรองสำหรับนิสิตหอพักทุกคนที่เดินทางกลับมาจากภูมิลำเนา โดยนิสิตที่ทำการตรวจครั้งแรก มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป รวมทั้งได้กำชับให้คณะต่างๆ ช่วย ปชส.และสอดส่องพฤติกรรมของนิสิตทุกชั้นปี ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์กองกิจการนิสิต

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมรักษ์ต้นไม้ ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 9.00 น วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกันจัดโครงการ “รักษ์ต้นไม้ ประจำปี 2564” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่ทางเข้าโรงผลิตน้ำประปา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สวนผัก ผลไม้ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มน. เป็นประธาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างาน บุคลากร และนิสิตจิตอาสา ร่วมใจปลูกพืชผัก ผลไม้ในโครงการสวนผัก ผลไม้ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ แปลงผักบริเวณ หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/10-13-64

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร

SGtech ม.นเรศวร จัดอบรม เรื่อง เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์เซลล์สุริยะแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า

บุคลากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ได้เข้าฝึกอบรมที่ SGtech เรื่อง เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์เซลล์สุริยะแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และร่วมประกอบ ทดสอบ และตรวจรับอินเวอร์เตอร์

ภายใต้โครงการวิจัย“การพัฒนาอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าพิกัดกำลัง 5 kW สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชนที่ใช้อุปกรณ์ IGBTs และ SiC MOSFETs” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สมกุล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 4-29 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

มอบหมอนหลอดรักษ์โลก จำนวน 100 ใบ ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าทอง

ตามที่ กลุ่มนิสิตจิตอาสามีความสนใจและรวมตัวกันในการกำจัดหลอดดูดน้ำพลาสติกเพื่อลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมโดยนำเอาหลอดดูดน้ำพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วมาทำความสะอาด แล้วนำไปทำเป็นหมอนหลอดสำหรับหนุนนอนเพื่อสุขภาพ และเอื้อให้กับผู้ป่วยต่างๆ ทั้งที่อาศัยอยู่ที่บ้านและโรงพยาบาล รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในกลุ่มนิสิตที่สนใจในการร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต บุคลากรกองกิจการนิสิต และแกนนำนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้นำหมอนหลอดรักษ์โลก จำนวน 100 ใบ ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง เป็นผู้รับมอบหมอนหลอดรักษ์โลก เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin