ประชุมเพื่อหารือแนวทางการคัดกรองนิสิตด้วยชุดตรวจ ATK ของนิสิตหอพัก ม.นเรศวร

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 สนง.อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผอ.กองกิจการนิสิต ประชุมเพื่อหารือแนวทางการคัดกรองนิสิตด้วยชุดตรวจ ATK ของนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร จากการประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้พิจารณาสนับสนุนการตรวจคัดกรองสำหรับนิสิตหอพักทุกคนที่เดินทางกลับมาจากภูมิลำเนา โดยนิสิตที่ทำการตรวจครั้งแรก มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป รวมทั้งได้กำชับให้คณะต่างๆ ช่วย ปชส.และสอดส่องพฤติกรรมของนิสิตทุกชั้นปี ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์กองกิจการนิสิต