Archives September 2023

ออกพื้นที่สัญจรให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ได้ร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรกับทางคณะเกษตรศาสตร์ฯ ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ที่มา: วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดกลางจากทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าในโครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดกลางจากทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการผลิตกระเป๋าแฮนด์เมด โดยนางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้า และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ตลอดจนเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค ณ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนักศึกษาทุน กยศ.

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ และ รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะหนุนเสริมจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา ในการติดตามและประเมินการทํางานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566

ทางคณะพยาบาลศาสตร์ นําเสนอผลการดําเนินงานคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของนักศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการสร้างโอกาสการมีงานทํา และปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ทางคณะหนุนเสริมฯ ได้สัมภาษณ์ นักศึกษา และเยี่ยมบ้านของนักศึกษาทุน กยศ. จํานวน 3 ราย พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาธิต ม.นเรศวร เข้ารับมอบเกียรติบัตร และป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

วันที่ 6 กันยายน 2566 อาจารย์ประยูร คำเติม รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการงานกิจการทั่วไป โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเกียรติบัตร และป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) สำหรับโรงอาหารโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์

การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566 จาก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมกับรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ความรู้เกี่ยวกับการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารโดยชุดทดสอบอย่างง่าย เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ ห้องจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก

ที่มา: โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร เสริมศักยภาพสู่ความยั่งยืนจัดอบรมให้ความรู้ SDGs

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้โครงการ “ประชาสัมพันธ์กิจกรรม NU-SDGs ประจำปี 2566” โดยจัดกิจกรรมให้กับนิสิต และบุคลากร เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บรรลุผลสำเร็จ

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ให้ความรู้การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการทำ Solar Rooftop

วันที่ 4 กันยายน 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการ SGtech รศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนายวิกานต์ วันสูงเนิน หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและคณาจารย์ จาก รร.ผดุงราษฏร์ จ.พิษณุโลก เรื่องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการทำ Solar Rooftop

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมมหาราช ชั้น 2 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ขนย้ายและส่งกำจัดของเสียอันตราย

เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2566 บุคลากรกองอาคารสถานที่และผู้เชี่ยวชาญได้ทำการขนย้ายและส่งกำจัดของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีหน่วยงานทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ส่งของเสียอันตรายมากำจัดในปีงบประมาณนี้

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่ 3 กันยายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) แก่นิสิตจำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 105 คนซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทีมพยาบาลศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ

โครงการนี้มุ่งเน้นเพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(Basic Life Support) ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุในสถานการณ์จริง อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานด้านความปลอดภัย และการทำงานด้านสุขภาพของประชาชน และยังเป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตในการมีความรู้และทักษะติดตัวเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป (Accountability) ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

ที่มา: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต ม.นเรศวร ร่วมสร้างเสริมสุขภาพในโรงงาน

วันที่ 1 กันยายน 2566 นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปี 5 จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพในโรงงาน โดยมีกิจกรรมตรวจฟัน การอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย และช่องปาก การเลือกรัประทานอาหารที่เหมาะสม และฝึกทักษะการแปรงฟัน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานบริษัท พีอี เทคนิค จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับผลการตอบรับที่ดีจากผู้บริหารและพนักงานในบริษัท ถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพในโรงงานกับภาคเอกชนครั้งแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: ที่มา: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin