กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ

งานแนะแนวฯ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีกำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ ** สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทำให้มีแรงจูงใจในการวางเป้าหมายทางด้านการศึกษาในอนาคต ให้สอดคล้องกับอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS)

จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมรับฟัง ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 3100 อาคารเรียน 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร