นิสิต ม.นเรศวร ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา 10 มหาวิทยาลัย “Youth Leaders for Localizing SDGs”

วันที่ 22-23 เมษายน 2566 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา 10 มหาวิทยาลัยและพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนความยั่งยืนระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน “Youth Leaders for Localizing SDGs” ณ อาคารเรียน SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ที่มา: กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองกิจการนิสิต ได้จัด โครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 ณ วนธาราเฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตพิการเกิดความภาคภูมิใจทางการศึกษาของตนเอง และเกิดความมุ่งมั่นทางการศึกษา อีกทั้งยังทำให้เปิดใจที่จะเรียนรู้และอยู่ในสังคมขณะศึกษาได้อย่างมีความสุข โดยมีเพื่อนสนิท นิสิตที่เป็นตัวแทนขององค์กรกิจกรรมนิสิตเข้าร่วมเพื่อกระตุ้นให้นิสิตพิการเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตทางการศึกษา และนิสิตที่เป็นแกนนำอาสาสมัครสร้างสุขจะส่งพลังบวกเสริมสร้างกำลังใจความมั่นใจและช่วยผลักดันการใช้ชีวิตและการศึกษาได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต นางพรธิดา บุญยะโรจน์ กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจน้องๆ นิสิตพิการผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ศูนย์บริการนิสิตพิการได้มีนิสิตที่มีความพิการ จำนวน 20 ราย โดยมีรายละเอียดความพิการ ดังนี้
1. ทางสายตา จำนวน 3 คน ตาเลื่อนลาง
2. ทางร่างกาย จำนวน 15 คน
3. ทางการได้ยิน จำนวน 1 คน หูหนวก
4. ทางการเรียนรู้ จำนวน 1 คน LD (บกพร่องทางการเรียนรู้)
และในปีการศึกษา 2565 นี้ จะมีนิสิตในศูนย์บริการนิสิตพิการ จบการศึกษา จำนวน 10 ราย

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร บริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชนแก่มารดาหลังคลอด เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการคุมกำเนิด

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีภารกิจด้านการเรียนการสอนและให้บริการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอด ซึ่งการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1-2 สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปี 4 ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน โดยให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ให้ความรู้แก่มารดาหลังคลอด เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการคุมกำเนิด เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. – 12.00 น. ณ หอผู้ป่วยสูติและนรีเวชกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตทุกชั้นปี ม.นเรศวร ร่วมโครงการมหกรรมการศึกษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 23

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง QS4401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการมหกรรมการศึกษา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 23 “ร่วมประกอบการสร้างธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ANTHROPOCENE LEARNING CELEBRATION รายวิชา 001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Anthropocene) 2/2565

ที่มา: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืน SDGs 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืน SDGs ซึ่งจัดโดย กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้บริหารในระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน มีความเข้าใจ ตระหนักรู้ ในหลักการ และเกณฑ์ตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ SDGs และแนวทางการดำเนินการเพื่อให้บุคลากรตระหนักในการนำ SDGs มาเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทินี มาลานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้และนำเข้าสู่กิจกรรมกลุ่ม โดยมีผู้บริหาร ตัวแทนคณะและหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 185 คน ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยสหสาขา (Comprehensive University) มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาค โดยการจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความรู้ พ้นจากอวิชชา (ความไม่รู้) มีความเข้มแข็งทางกายและใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกสาธารณะ ภูมิใจในชาติ เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศและต่อโลก โอบรับความหลากหลายและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจในภูมิภาคและประเทศ เพื่อความยั่งยืนภายใต้กรอบแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) และร่วมผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ตามแนวทาง Environment Social และ Governance (ESG) ซึ่งครอบคลุมมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีการเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายการบริหารจัดการที่ยั่งยืนขององค์กร

โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัด การเรียนการสอน SHARE AND LEARN ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพยุควิถีใหม่ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ACTIVE LEARNING

โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัด การเรียนการสอน SHARE AND LEARN ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพยุควิถีใหม่ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ACTIVE LEARNING วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา

Read More

ม.นเรศวร บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้านความยั่งยืนให้กับนิสิต

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.อรรถกร ทองทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนางจิระประภา ศรีปัตตา

Read More

ม.นเรศวร ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิด ณ คลินิกวางแผนครอบครัว

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิด ณ คลินิกวางแผนครอบครัว แผนกผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-12.00

Read More

นิสิต ม.นเรศวร ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา 10 มหาวิทยาลัย “Youth Leaders for Localizing SDGs”

วันที่ 22-23 เมษายน 2566 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา 10 มหาวิทยาลัยและพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนความยั่งยืนระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน “Youth Leaders for Localizing

Read More

โครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองกิจการนิสิต ได้จัด โครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 ณ วนธาราเฮลท์ รีสอร์ท แอนด์

Read More

ม.นเรศวร บริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชนแก่มารดาหลังคลอด เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการคุมกำเนิด

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีภารกิจด้านการเรียนการสอนและให้บริการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอด ซึ่งการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1-2 สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปี 4 ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้สู่ชุมชน โดยให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ให้ความรู้แก่มารดาหลังคลอด เรื่อง การดูแลมารดาหลังคลอดและการคุมกำเนิด

Read More

นิสิตทุกชั้นปี ม.นเรศวร ร่วมโครงการมหกรรมการศึกษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 23

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง QS4401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

Read More

อบรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืน SDGs 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืน SDGs ซึ่งจัดโดย กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้บริหารในระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน มีความเข้าใจ ตระหนักรู้ ในหลักการ และเกณฑ์ตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ SDGs และแนวทางการดำเนินการเพื่อให้บุคลากรตระหนักในการนำ SDGs มาเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทินี มาลานนท์

Read More

การให้บริการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอด

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีภารกิจในด้านการเรียนการสอนและให้บริการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอด โดยเห็นว่าคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ “อาศรมเสลา” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีบริการรักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพด้วยทีมแพทย์แผนไทย นวดแผนไทย (แบบราชสำนัก) อบไอน้ำ ประคบสมุนไพร โดยเฉพาะการนวดและประคบหม้อเกลือในสตรีหลังคลอดบุตร ซึ่งมีความสอดคล้องด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ การจัดการเรียนการสอน

Read More

การให้บริการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอด

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีภารกิจในด้านการเรียนการสอนและให้บริการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอด โดยเห็นว่าคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ “อาศรมเสลา” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีบริการรักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพด้วยทีมแพทย์แผนไทย นวดแผนไทย (แบบราชสำนัก) อบไอน้ำ ประคบสมุนไพร โดยเฉพาะการนวดและประคบหม้อเกลือในสตรีหลังคลอดบุตร ซึ่งมีความสอดคล้องด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ การจัดการเรียนการสอน รายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1-2 สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปี 4 จึงได้จัดกิจกรรมให้นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ “อาศรมเสลา” คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร จัดโครงการอบรมแกนนำจิตอาสาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในหอ

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมแกนนำจิตอาสาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในหอ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทวัส บุญธรรมกุล จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6 ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร คณะนิติศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน” โดยมีนิสิตหอพักและนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมกันร่างแผนงานการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin