โครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองกิจการนิสิต ได้จัด โครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 ณ วนธาราเฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตพิการเกิดความภาคภูมิใจทางการศึกษาของตนเอง และเกิดความมุ่งมั่นทางการศึกษา อีกทั้งยังทำให้เปิดใจที่จะเรียนรู้และอยู่ในสังคมขณะศึกษาได้อย่างมีความสุข โดยมีเพื่อนสนิท นิสิตที่เป็นตัวแทนขององค์กรกิจกรรมนิสิตเข้าร่วมเพื่อกระตุ้นให้นิสิตพิการเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตทางการศึกษา และนิสิตที่เป็นแกนนำอาสาสมัครสร้างสุขจะส่งพลังบวกเสริมสร้างกำลังใจความมั่นใจและช่วยผลักดันการใช้ชีวิตและการศึกษาได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต นางพรธิดา บุญยะโรจน์ กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจน้องๆ นิสิตพิการผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ศูนย์บริการนิสิตพิการได้มีนิสิตที่มีความพิการ จำนวน 20 ราย โดยมีรายละเอียดความพิการ ดังนี้
1. ทางสายตา จำนวน 3 คน ตาเลื่อนลาง
2. ทางร่างกาย จำนวน 15 คน
3. ทางการได้ยิน จำนวน 1 คน หูหนวก
4. ทางการเรียนรู้ จำนวน 1 คน LD (บกพร่องทางการเรียนรู้)
และในปีการศึกษา 2565 นี้ จะมีนิสิตในศูนย์บริการนิสิตพิการ จบการศึกษา จำนวน 10 ราย

ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร