นิสิตทุกชั้นปี ม.นเรศวร ร่วมโครงการมหกรรมการศึกษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 23

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง QS4401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการมหกรรมการศึกษา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 23 “ร่วมประกอบการสร้างธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ANTHROPOCENE LEARNING CELEBRATION รายวิชา 001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Anthropocene) 2/2565

ที่มา: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร