Archives August 2023

ม.นเรศวร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศฯ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศด้านฝุ่นควันเพื่อการบริหารจัดการชุมชน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวนำปฐมบท “บทบาทการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย” และได้รับเกียรติจากนายวรฤทธิ์ ประเสริฐ และนางสาวกมลฉัตร ศรีจะตะ จากสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหลือตอนล่าง(GISTNU) มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับบุคลากรหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ สถานวิจัยความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (โครงการ SECRA และโครงการ FOUNTAIN ภายใต้การสนับสนุนของโปรแกรม ERASMUS+ จาก EU

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Samart Skills (Google Career Certificate)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.พนัส นัถฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร โดยมีการจัดโครงการ Samart Skills (Google Career Certificate) ระยะที่ 2 จำนวน 9 หลักสูตร ภายใต้พันธกิจ Leave No Thai Behind เปิดโอกาสให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง และสร้าง Digital TaIent ซึ่งจะได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าเรียนระบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Coursera และจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการเรียน สามารถนำไปใช้ในการสมัครงานกับพันธมิตรภาคเอกชนของโครงการที่ให้การยอมรับคุณวุฒินี้ ณ สำนักงาน Google (ประเทศไทย)

👉ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบหมายให้ CITCOMS เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ Samart Skills (Google Career Certificate) ระยะที่ 2 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ได้ที่ https://training.nu.ac.th/samartskills หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th

ที่มา: กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร กระชับความร่วมมือทางวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น

ม.นเรศวร กระชับความร่วมมือทางวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่นได้แก่ 1) Aichi University 2) Iwate University 3) Kanazawa University 4) Shinshu University และ 5) Soka University

จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร “2023 NU Cultural Exchange Program” ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2566 เป็นระยะเวลา 14 วัน ให้กับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น 15 ราย โดยในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ในฐานะผู้ประสานงานหลักและจัดโครงการดังกล่าว ได้นำคณะนิสิตแลกเปลี่ยน เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน

คณะนิสิตแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในประเทศไทย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการทดลองทำอาหารไทย อาทิ ส้มตำ ต้มยำกุ้ง ประดิษฐ์ผ้าคล้องพวงกุญแจ ตกแต่งกระเป๋าด้วยสีจากดอกไม้ธรรมชาติ ประดิษฐ์เข็มกลัดจากแผ่นเงิน เรียนรู้การแต่งกายอย่างไทย ฝึกเล่นดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ที่ขาดไม่ได้ คือ การฝึกมวยไทย ซึ่งบรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้เป็นอย่างดี

ที่มา: กองพัฒนาภาษา และกิจการต่างประเทศ ม.นเรศวร

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา เป็นโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการศึกษา “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล” โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตาก)
โดยมีนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจากสถานศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเวทีปลุกพลังได้จัดขึ้นพร้อมกันใน 11 พื้นที่ ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ (เวทีกลางกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ตาก ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และพังงา) มุ่งเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจว่าการศึกษาสายอาชีพจะเป็นประตูแห่งโอกาสในการช่วยขจัดความยากจน และเป็นสายการศึกษาที่สำคัญกับงานในอนาคต นักศึกษาจะได้พบกับผู้บริหาร กสศ. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน รุ่นพี่นักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาและมีงานทำแล้วมาแนะนำการใช้ชีวิตและการเรียน ว่าที่นายจ้าง สถานประกอบการให้เทคนิคและประสบการณ์เตรียมตัวเข้าสู่โลกของการทำงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา และครู/อาจารย์ระหว่างสถานศึกษา
ทั้งนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดทำโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนต่อสายอาชีพชั้นสูงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ โดยได้คัดเลือกสถาบันการศึกษาทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นภาคีร่วมดำเนินงานที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติความเหมาะสมดำเนินการในสถานศึกษาสายอาชีพ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 68 แห่ง เพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ ให้แก่นักศึกษาที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส จำนวนผู้รับทุนรวม 2,230 คน

ที่มา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โรงพยาบาล ม.นเรศวร ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่บุคลากร กว่า 1,200 คน

     วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์มอบหมายให้ คณะกรรมการวัคซีนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ จำนวนกว่า 1,200 คนที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน

   ในการนี้โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจำนวน 900 โดส ส่วนที่เพิ่มเติมทางคณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อมาเพิ่มให้เพียงพอต่อความประสงค์ของบุคลากรที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับบุคลากร  รวมจำนวนกว่า 1,200 คน โดยมีคณะกรรมการวัคซีนร่วมกันดำเนินงานได้แก่ งานเภสัชกรรม หน่วยคลังยา งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล งานบริการปฐมภูมิ งานระบาดวิทยา หน่วยอาชีวอนามัยและส่งเสริมสุขภาพนิสิต เป็นต้น โดยจัดบริการฉีดวัคซีน 2 วันได้แก่ วันที่ 18 และวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีมีภูมิคุ้มกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในฤดูนี้

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมประชุมทำความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะที่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนายธนวุฒิ พูลเขตนคร งานพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ภาพกิจกรรมโดย: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

NU SciPark จัดโครงการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. NU SciPark ได้รับเกียรติจาก ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2566 โดยมี ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวถึงภารกิจหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน้าที่ในการดูแลอาคารมหาธรรมราชาและได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัยและการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัยรวมถึงการเอาตัวรอดของผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายในตัวอาคาร

ในการจัดโครงการดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยคุณธวัชชัย โตสุข นักป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยปฏิบัติการ รวมถึงทีมงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าโพธิ์ มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และผู้ใช้บริการอาคารมหาธรรมราชา อาจารย์ บุคลากร นิสิต รวมทั้งบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้เสริมสร้างทักษะและความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยจากการซ้อมปฏิบัติการจริง โดยการใช้เครื่องดับเพลิงในการดับไฟจากก๊าซหุงต้ม และจากน้ำมันเบนซิน ควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยทีมสาธารณภัย อบต.ท่าโพธิ์ ณ อาคารมหาธรรมราชา โซน C มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สัมมนานักวิชาการระดับชาติด้านอารยธรรมศึกษา ครั้งที่ 3

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ทุนทางวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” (RE-DEFINE CREATIVE ECONOMY THROUGH TEXTILE AND FASHION)

ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. (รูปแบบ Online โปรแกรม Zoom Meeting) สัมมนาในหัวข้อ “ทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน”

วิทยากรโดย
1. คุณศรัณญ อยู่คงดี นักออกแบบแห่งปี 2564 สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
2. คุณนครินทร์ ยาโน ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ 2565 เจ้าของแบรนด์ YANO
3. คุณณกรณ์ ตั้งหลัก ที่ปรึกษากรมหม่อนไหม และที่ปรึกษาหน่วยส่งเสริมหม่อนไหม จังหวัดมหาสารคาม

ดำเนินรายการโดย: รศ.ดร.ดนัย เรียบสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

>> ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fan page กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงทะเบียน: https://bit.ly/3ODy4R3 ZOOM: https://bit.ly/47uiVtN

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ลงพื้นที่ Coaching ผู้ประกอบการฯ

Nu SciPark พร้อมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ Coaching ผู้ประกอบการของ บริษัท โกโก้ไทย โปรดักส์ จำกัด ณ โรงงานโกโก้ไทย โปรดักส์ ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2566 งานบ่มเพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของโครงการ แผนงานพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (Industrial Research and Development Capability Building – IRD Cap Building) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมที่ 1 แก้ไขปัญหาที่พบเจอ โดย รศ.ดร.มณฑนา วีระวัฒนากร (ที่ปรึกษาโครงการ) ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมที่ 2 Technology Forcasting โดย ผศ.ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์ (ผู้เชี่ยวชาญ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนงานนี้ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มาใช้ยกระดับการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมและความสามารถในการจัดตั้งหรือพัฒนาปรับปรุงหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D Unit) ในสถานประกอบการ ตลอดจนพัฒนาให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถนำภูมิปัญญามาผสมผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ อันเป็นการกระตุ้นการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในอนาคตต่อไป

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายการ รักไม่รู้โรย เรื่องการเก็บรักษานมแม่

ดำเนินรายการโดย : อาจารย์นิตยา ศรีบัวรมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan

https://youtu.be/iGwzo_0qo3I

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin