ม.นเรศวร ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ในโครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดกลางจากทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร และสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยใช้ความรู้แขนงศิลปะเข้ามาสร้างคุณลักษณะ เช่น มีเอกลักษณ์ลักษณะพิเศษที่ดึงดูดและสร้างการจดจำ ตลอดจนเข้าถึงความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร