NU SciPark จัดโครงการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. NU SciPark ได้รับเกียรติจาก ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2566 โดยมี ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวถึงภารกิจหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน้าที่ในการดูแลอาคารมหาธรรมราชาและได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัยและการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัยรวมถึงการเอาตัวรอดของผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายในตัวอาคาร

ในการจัดโครงการดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยคุณธวัชชัย โตสุข นักป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยปฏิบัติการ รวมถึงทีมงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าโพธิ์ มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และผู้ใช้บริการอาคารมหาธรรมราชา อาจารย์ บุคลากร นิสิต รวมทั้งบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้เสริมสร้างทักษะและความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยจากการซ้อมปฏิบัติการจริง โดยการใช้เครื่องดับเพลิงในการดับไฟจากก๊าซหุงต้ม และจากน้ำมันเบนซิน ควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยทีมสาธารณภัย อบต.ท่าโพธิ์ ณ อาคารมหาธรรมราชา โซน C มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร