กกพ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการฯ และ ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์ โดยศูนย์การเรียนรู้และนิทรรศการออนไลน์ สามารถเข้าชมได้ที่ https://solarnucenter.com/

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน Emerging Energy และ Renewable Energy Innovation ภายใต้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)ม.นเรศวร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน Emerging Energy และ Renewable Energy Innovation ภายใต้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย โดย ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ดร.พรทิพย์ เม่นสิน ในหัวข้อ
– ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก Microgrid system และ Energy management system EMS/DERS/VPP Net zero energy
– Energy trading platform และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวรdg 7

ม.นเรศวร ร่วมจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์” บนหลังคา (Solar Rooftop)

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) [IEEE Power & Energy Society (Thailand)] จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ“ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop): นโยบาย ข้อกำหนด การใช้โปรแกรมออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา”

โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และทีมงาน SGtech ร่วมบรรยายในหัวข้อ“การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้โปรแกรม PVsys” และหัวข้อ dg “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม PVsys สำหรับออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์”ในวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้อง Arnoma โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนคเทค สวทช. X พันธมิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ HIL Solutions for Power Converter Applications in EV

รศ.ดร.ศักดา สมกุล หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ SEPCON SGtech มหาวิทยาลัยนเรศวร และ อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีตา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา นิสิตปริญญาเอก สาขาวิขาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี SGtech เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ HIL Solutions for Power Converter Applications in EV ที่จัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ร่วมกับ บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด OPAL-RT TECHNOLOGIES และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

– รศ.ดร.ศักดา สมกุล บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการออกแบบ และพัฒนาระบบแปลงผันกำลังงาน (Power converter) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า” และร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยทางด้านระบบแปลงผันกำลังงาน (Power converter) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”

– อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีตา บรรยายหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์อินเดอะลูป (Hardware-in-the-Loop) ในงานทดสอบผลิตภัณฑ์”

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็น “อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของ SMEs สู่ธุรกิจชุมชนไทย”

รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางาน NU SMART CITY SGtech และ ผศ.ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร ศิษย์เก่ารหัส 59 สาขาพลังงานทดแทน SGtech เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็น “อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของ SMEs สู่ธุรกิจชุมชนไทย” ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) นิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฯ ในวันที่ 16 กันยายน 2565

– รศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ บรรยายหัวข้อ “แนวโน้มการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับการใช้งานในภาคชุมชน”

– ผศ.ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร บรรยายหัวข้อ “การปรับตัวและแสวงหาแนวทางเพิ่มศักยภาพคนในพื้นที่ชุมชนตนเอง”

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ ม.นเรศวร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคด้านพลังงาน

รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย และ ดร.ยอดธง เม่นสิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคด้านพลังงาน เรื่อง “Regional Conference on Energy Resilience through Decentralized Power Plants and Smart Grid Integration” จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT) ภายใต้งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 (ASEW20220 วันที่ 15 กันยายน 2565

โดยบรรยายใน SESSION II: Integration of decentralized power plants with smart grids – opportunities, challenges and barriers.
– รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย บรรยายหัวข้อ “Integration of distributed energy resources with virtual power plant platform – opportunities, challenges and barriers in Thailand”
– ดร.ยอดธง เม่นสิน บรรยายหัวข้อ “Microgrid Service Solution: the zero net energy concept”

สามารถรับชมและรับฟังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=CboJPfhxonw
เอกสารประกอบการบรรยาย https://apctt.org/…/regional-conference-energy

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน

ม.นเรศวร ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ และพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy Society (Thailand) ร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร (SGtech) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ และพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนวิชาการจาก พพ., บีโอไอ, กฟผ., กฟภ., กฟน., ผู้ออกแบบและผู้ผลิต, บริษัทผู้ประกอบการ และ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง โดยมีผู้บริหาร SGtech เข้าร่วมบรรยาย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ตกริดเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิก SGtech บรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ”
2. ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ บรรยายหัวข้อ “ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาร่วมกับแบตเตอรี่และการรับซื้อ – ขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer ของ Prosumer ด้วยเทคโนโลยี Blockchain”

โดยงานสัมมนาจัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565
ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไฟฟ้าไม่มีวันหลับ

วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2565 บุคลากรกองอาคารสถานที่และหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ยั่งยืน ยืดอายุการใช้งาน ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดย นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และมีกำหนดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในเวลา 16.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ที่มา: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจัดแสดงนวัตกรรมฯ ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจัดแสดงนวัตกรรมฯ ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54 (The 54th National Graduate Research Conference) “Graduate Studies and Personalized Education” ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้เข้าติดตามผลการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาหอพักนิสิต และอาคารบริการ (อาคารขวัญเมือง) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชน) ได้เข้าติดตามผลการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาหอพักนิสิต และอาคารบริการ (อาคารขวัญเมือง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

ที่มา: วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Sustainability

NARESUAN UNIVERSITY

Solverwp- WordPress Theme and Plugin