SDG 3

มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย โดยมีนโยบายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being) ดังนี้
    1. เสริมสร้างการป้องกันและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
    2. เสริมสร้างการป้องกันและกำหนดให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดยาเสพติด และแอลกอฮอล์
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม สร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับชุมชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต

SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องไฟฟ้ากระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ออกหน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องไฟฟ้ากระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้แก่ประชาชนตำบลป่าแฝก ณ

Read More

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับรางวัล “ส่วนงานต้นแบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” 

29 สิงหาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัล “ส่วนงานต้นแบบที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More

สาธิต ม.นเรศวร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติด

วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติด เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีส่วนร่วมในการรณรงค์และเฝ้าระวังป้องกันมิให้มีการใช้สารเสพติดภายในโรงเรียน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจรได้อย่างปลอดภัย

Read More

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ โดยมี นพ.เกริกฤทธิ์ กิจพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการ Naresuan Nutrition Support

Read More

โรงพยาบาล ม.นเรศวร ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่บุคลากร กว่า 1,200 คน

     วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์มอบหมายให้ คณะกรรมการวัคซีนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ จำนวนกว่า 1,200 คนที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน  

Read More

โครงการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับงานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ เป็นต้นไป เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ณ

Read More

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2566

    เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2566 ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2566 ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมZoom และรูปแบบออนไซต์ โดยมี อาจารย์ นพ.วินัฐ

Read More

ให้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ในพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันการศึกษามีหน้าที่พัฒนาคน ช่วยให้คนมีศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียน และเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการส่งเสริมให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของผู้เรียนรวมทั้งครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษา ทางคณาจารย์และนิสิต

Read More

ม.นเรศวรให้ความรู้ร่วมกับการใช้ motivation interviewing technique เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์ อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ และผู้รับผิดชอบโครงการฯ พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ร่วมกับการใช้ motivation interviewing

Read More

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ

Icon

นโยบายที่เกี่ยวข้อง-SDGs Group: People

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5