สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เข้าตรวจศูนย์อาหาร NU square และ ศูนย์อาหาร NU Canteen

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการตรวจมาตรฐานอาหาร (Clean Food Good Taste) ตามมาตรฐานอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เข้าตรวจศูนย์อาหาร NU square และ ศูนย์อาหาร NU Canteen โดยมีวัตถุประสงค์ในการรักษามาตรฐานความสะอาด ตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัยจากการใช้บริการ

ที่มา: กองกิจการนิสิต