ม.นเรศวร เตรียมพร้อมรับมือโรคซึมเศร้าในสถาบันเดินหน้าจัด “อบรมทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร”

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวรมีนิสิตจำนวนหนึ่งที่ประสบปัญหาเรื่องการปรับตัว การจัดการความเครียดและวิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆ ทั้งด้านครอบครัว สังคม และเรื่องส่วนตัว จนเกิดเป็นภาวะความเครียด ภาวะซึมเศร้า และเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุด งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “อบรมทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์และบุคลากร” ขึ้น ในวันที่ 23  สิงหาคม 2565 ณ ห้องล็อบบี้ อาคารขวัญเมือง ภายในโครงการฯ แบ่งเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ปัจจัยของการเกิดโรคซึมเศร้า บุคลิกภาพ กลไกทางสมอง เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ และเทคนิคการให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือนิสิตโรคซึมเศร้า” โดย นางรัชนี แมนธานี เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งยังมีการทำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดในการค้นหาแนตวทางการดูแลสุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายแนะแนวและให้คำปรึกษา (ผศ.ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร) และ ดร.อนวัช มีเคลือบ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ดร.จารุวรรณ แดงบุปผา) เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และหัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯ จะเป็นคณาจารย์ เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตคณะต่างๆ และเจ้าหน้าที่ผู้สนใจกว่า 50 คน

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร