วิจัย ม.นเรศวร พบโรงเรียนจัดกิจกรรมต่อต้านบุหรี่ประจำ ลดนักเรียนทดลองสูบบุหรี่เกือบ 2 เท่า

รศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวถึงผลงานวิจัยที่ได้ศึกษา ปี 2565 เรื่อง Susceptibility to smoking and determinants among never-smoking high school students: A representative nationwide study in Thailand ว่า ผลการสำรวจนักเรียนทุกภูมิภาคของไทย จำนวน 3,156 คน พบว่า มีนักเรียน 72.4% ระบุว่า เรียนอยู่โรงเรียนที่จัดกิจกรรมต่อต้านบุหรี่แบบเป็นประจำ ในขณะที่เหลืออีก 27.6% ระบุว่า เรียนอยู่ในโรงเรียนที่จัดกิจกรรมต่อต้านบุหรี่แบบนาน ๆ ครั้ง

สำหรับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมต่อต้านบุหรี่แบบเป็นประจำมีนักเรียนที่อยากทดลองสูบบุหรี่ 13.6% ในขณะที่โรงเรียนที่จัดกิจกรรมต่อต้านบุหรี่แบบนาน ๆ ครั้ง มีนักเรียนที่อยากทดลองสูบบุหรี่ 23.9% ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า โรงเรียนที่จัดกิจกรรมต่อต้านบุหรี่แบบเป็นประจำมีนักเรียนที่อยากทดลองสูบบุหรี่น้อยกว่าโรงเรียนที่จัดกิจกรรมต่อต้านบุหรี่แบบนาน ๆ ครั้ง เกือบ 2 เท่า เช่นเดียวกับการได้รับข้อความต่อต้านบุหรี่ทางโทรทัศน์หรืออินเตอร์เน็ต ที่พบว่า นักเรียนในกลุ่มที่พบเห็นข้อความต่อต้านบุหรี่แบบเป็นประจำมีสัดส่วนของคนที่อยากทดลองสูบบุหรี่น้อยกว่านักเรียนในกลุ่มที่พบเห็นข้อความต่อต้านบุหรี่แบบนาน ๆ ครั้ง เกือบ 2 เท่า

ดังนั้น อาจจะตอบคำถามที่ว่า กิจกรรมต่อต้านบุหรี่ในโรงเรียนป้องกันนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ได้จริงหรือไม่ คำตอบก็คือ การจัดกิจกรรมต่อต้านบุหรี่ในโรงเรียนโดยเน้นกิจกรรมที่สร้างการรับรู้ถึงนักเรียนโดยตรงเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และการรณรรงค์เผยแพร่ข้อความต่อต้านบุหรี่ทางโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตจึงช่วยป้องกันนักเรียนไม่ให้อยากทดลองสูบบุหรี่ได้จริง

ที่มา : รศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ และคณะ (2565) อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากผลงานวิจัยเรื่อง Susceptibility to smoking and determinants among never-smoking high school students: A representative nationwide study in Thailand