สสส. สานพลัง สถาบันยุวทัศน์ฯ ม.นเรศวร จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ถึงหน้าหอพัก ชวนนักศึกษามอบของขวัญปีใหม่ให้ตนเอง “สุขภาพแข็งแรง เริ่มต้นด้วยการไม่สูบบุหรี่”

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเทศกาล “MORNOR OVER HEAT & OVER HEALTH” ประจำปี 2565 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถึงหน้าหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีสุขภาพแข็งแรง รณรงค์ให้นักศึกษาและประชาชนไม่ตกเป็นทาสของบุหรี่ ด้วยการไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสุขภาพที่ดี และเชิญชวนบอกต่อ สื่อสารพิษภัยของการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้กับคนรอบข้าง เพื่อเป็นของขวัญแทนความห่วงใยให้ตนเอง เพื่อนและครอบครัวที่คุณรักในเทศกาลปีใหม่นี้ ทั้งนี้ เป้าหมายและทิศทางการทำงานของสสส. มุ่งเน้นการลดอัตราการบริโภคยาสูบทั้งการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ของผู้สูบเดิม การดูแลสภาพแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า

                     รศ.แล กล่าวว่า ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ 9.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.4 จากจำนวนประชากรทั้งหมด อายุเฉลี่ยที่สูบจนเป็นนิสัยปกติอยู่ที่ 19.7 ปี ส่วนการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน อายุ 15-24 ปี อยู่ที่ร้อยละ12.7 ลดลงจากปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 15.4 แม้การสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลง แต่พบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น พบคนสูบบุหรี่ไฟฟ้า 78,742 คน เป็นเยาวชน 15-24 ปีมากที่สุดคือ ร้อยละ 30.5 กลุ่มเยาวชนควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อประกอบการตัดสินใจต่อการบริโภคยาสูบ เนื่องจากปัจจุบันมีการส่งต่อข่าวปลอม (Fake News) เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าว่าปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าบุหรี่ชนิดมวน และเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก จนเป็นสาเหตุทำให้เด็กและเยาวชนตัดสินใจสูบบุหรี่ไฟฟ้า

                     ด้าน รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า กิจกรรม MORNOR OVER HEAT & OVER HEALTH ประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนักศึกษา โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์แสดงออกความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรี การแสดง หรือความสามารถอื่น ๆ กิจกรรมนี้ถือเป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางกายและสติปัญญา เช่น การเรียนรู้ถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวรคือ การสร้างระบบนิเวศการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในทุกมิติ (Sustainable Campus Life)

                     ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่พัฒนาและผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่ โดยจัดให้มีการรณรงค์ ป้องกัน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตลอดจนโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นิสิตและบุคลากร ซึ่งดำเนินการร่วมกับ สสส. มาอย่างเข็มข้น ทั้งนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: www.thaihealth.or.th , Cable Channel 37HD