ม.นเรศวร ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นวันที่สอง โดยได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารสถาบันและผู้รับผิดชอบโครงการของทั้งสองสถาบัน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการของแต่ละสถาบันเป็นอย่างดี ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรจะได้นำข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการที่ได้รับเข้าร่วมพูดคุยกับสถาบันอื่นๆในเครือข่ายต่อไป

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร