มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมใจรณรงค์วันงดสูบบุหรี่

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมใจรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ โดยมี นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีบุคลากร และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมในหัวข้อ “เท่าทันพิษภัยบุหรี่ ภัยใกล้ตัว และวิธีเลิก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์  อาจารย์ประจำกลุ่มงานโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร (อาคารเดิม) อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา: กองกิจการนิสิต มหาวิยาลัยนเรศวร